De overordnede arbejdsopgaver i bestyrelsen består af
 • Ansætte trænere og hjælpetrænere
 • Planlægge sæsonen
 • Onlinebooking/betaling
 • Regnskab
 • Vedligeholdelse at hjemmesiden
 • Kontakt med kommunen
 • Visioner for svømmeklubben/svømmehallen nu og fremover
 • Kurser for vores trænere og hjælpetrænere
 • Afslutningsarrangement
Bestyrelsen består i dag af 5 frivillige, som alle gør et stort arbejde for, at Svømmeklubben er en klub, der kan tilbyde svømmeundervisning til børn og unge i alle aldre, samt tilbud til de voksne som aquagymnastik og motionssvømning.

Er det noget for dig, at deltage i bestyrelsesarbejdet, så mangler vi altid friske frivllige. Har det fanget din interesse, så kontakt os.

For at dit barn kan lære at svømme eller du selv som voksen har nogle tilbud i vand, så kræver det nogle frivillige hænder.Vedtægter  for  Ejstrupholm Svømmeklub
 1. Foreningens navn er Ejstrupholm Svømmeklub.
 2. Foreningens mål er, at fremme interessen for svømning.
 3. Aller der kan gå ind for foreningens mål kan optages som medlem.
 4. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal af bestyrelsen, eller mindst 2/3 af de aktive medlemmer, ved skriftlig henvendelse til formanden, stiller krav om det.
På den ordinære generalforsamling skal følgende behandles:
 1. beretning.
 2. Valg af dirigent.
 3. Formandens Regnskab forelægges.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor.
 6. Eventuelt. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
indsendes 5 dage før til formanden.
Tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse bekendtgøres mindst 8 dage før.
Stemmeret har alle der er fyldt 14 år. 
 
 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen, med 3 på ulige årstal og 2 på lige årstal. Suppleanterne vælges for 1 år af gangen. Der vælges én revisor for 1 år af gangen.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
 3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, afgørelsen kan af den udelukkende indankes på følgende generalforsamling.
 4. Vedtægtsændringer kan foretages, når mindst 50% af de afgivne stemmer på generalforsamlingen er for ændringen.
 5. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar – 31. december.
 6. Opløses foreningen overdrages regnskaber og anden formue til Ikast-Brande Kommune. Skulle foreningen imidlertid komme i gang igen i løbet af 5 år, modtager svømmeklubben sine redskaber igen.
 7. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den for foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
 8. Foreningen tegnes af formand og kasserer.
Ovenstående vedtægter er vedtaget på et stiftende møde d. 4. maj 1976 og revideret på generalforsamlingen d. 23. april 1992, generalforsamlingen d. 18. juni 1996, generalforsamlingen d. 30. maj 2002 og på generalforsamlingen d. 30. maj 2007.
Ejstrupholm Svømmeklub | Nørholmvej 21 | 7361 Ejstrupholm | Tlf.: 26642075