Vedtægter for Ejstrupholm Svømmeklub.
 
 1. Foreningens navn er Ejstrupholm Svømmeklub.
 2. Foreningens mål er, at fremme interessen for svømning.
 3. Alle der kan gå ind for foreningens mål kan optages som medlem.
 4. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal af bestyrelsen, eller mindst 2/3 af de aktive medlemmer, ved skriftlig henvendelse til formanden, stiller krav om det.
På den ordinære generalforsamling skal følgende behandles:
 
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab forelægges.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor.
 6. Eventuelt.
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes 5 dage før til formanden.
Tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse bekendtgøres mindst 8 dage før.
Stemmeret har alle der er fyldt 14 år.
 
 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen, med 3 på ulige årstal og 2 på lige årstal. Suppleanterne vælges for 1 år af gangen. Der vælges én revisor for 1 år af gangen.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
 3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, afgørelsen kan af den udelukkede indankes på følgende generalforsamling.
 4. Vedtægtsændringer kan foretages, når mindst 50% af de afgivne stemmer på generalforsamlingen er for ændringen.
 5. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar – 31. december.
 6. Opløses foreningen, på grund af manglende medlemmer eller manglende bestyrelse, vil klubben i første omgang stilles i bero i 3 år. Klubbens formue vil denne periode fastfryses i banken, dog med undtagelse af uundgåelige gebyr/renter, der måtte opstå. Samt eventuelle tilbagebetalinger af tilskud fra Ikast-Brande kommune.
Skulle foreningen komme i gang inden for denne 3-årige periode, vil den nye bestyrelse overtage formuen. Skulle der derimod ikke komme gang i foreningen igen, vil formuen efter de 3 år fordeles imellem idrætsforeningerne i Ejstrupholm.
 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den for foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
 2. Foreningen tegnes af formand og kasserer.
 
Ovenstående vedtægter er vedtaget på et stiftende møde d. 4. maj 1976 og revideret på generalforsamlingen d. 23. april 1992, generalforsamlingen d.18. juni 1996, generalforsamlingen d. 30. maj 2002, generalforsamlingen d. 30. maj 2007 og på generalforsamlingen d. 17.marts 2018.
 
Ejstrupholm Svømmeklub | Nørholmvej 21 | 7361 Ejstrupholm | Tlf.: 26642075